تئوری فرایند​​​​​​​

تکنیک تهییج پالسی (Impulse Excitation Technique (IET)) روشی غیر مخرب برای تعیین و اندازه گیری خواص الاستیکی و میرایی (Internal Friction) در مواد مختلف است. دستگاه تهییج پالسی فرکانس های رزونانس ماده را اندازه گیری کرده و بر مبنای محاسباتی که در نرم افزار سیستم انجام می پذیرد، خواص الاستیکی مواد اعم از مدول یانگ، مدول برشی، نسبت پواسون و اصطکاک داخلی برای نمونه هایی با اشکال از پیش تعریف شده (Rectangular Bar, Cylindrical Rod, Disc) ارائه می کند. تکنیک تهییج پالسی بر اساس ضربه ی چکش تست (Impulser) به نمونه و

ثبت سیگنال ارتعاشی نمونه توسط یک میکروفون با دقت بالا انجام می پذیرد. سپس با تبدیل سریع فوریه، حوزه ی زمان به حوزه ی فرکانس تبدیل می شود. نرم افزار دستگاه فرکانس رزونانسی را با دقت بالا تعیین می کند و سپس خواص الاستیک مواد را بر مبنای تئوری کلاسیک ارتعاشات بلادرنگ محاسبه می کند.​​​​​​​

استانداردها:

- ASTM E1876-15: Standard Test Method for Dynamic Young's Modulus, Shear Modulus, and Poisson's Ratio by Impulse Excitation of Vibration

- ASTM C1259-15: Standard Test Method for Dynamic Young’s Modulus, Shear Modulus, and Poisson’s Ratio for Advanced Ceramics by Impulse Excitation of Vibration

- ASTM C1548-02(2012): Standard Test Method for Dynamic Young's Modulus, Shear Modulus, and Poisson's Ratio of Refractory Materials by Impulse Excitation of Vibration

- ISO 12680-1:2005: Methods of test for refractory products - Part 1: Determination of dynamic Young's modulus (MOE) by impulse excitation of vibration

- EN 843-2:2006: Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 2: Determination of Young's modulus, shear modulus and Poisson's ratio