کاربرد ها
- اندازه گیری و مشخصه یابی خواص مواد شامل مدول یانگ، مدول برشی، نسبت پواسون و فاکتور میرایی
- آنالیز خرابی از قبیل خستگی، رشد ترک و شوک حرارتی مواد به صورت مقایسه ای با نمونه مرجع 
- پایش وضعیت و کنترل کیفی

مواد
- انواع آلیاژهای فلزی
- مواد ساختمانی
- سرامیک ها و مواد دیرگداز 
- کامپوزیت ها و پلاستیک ها 
- چوب و الوار
- پلیمرها 
- شیشه ها 
​​​​​​​- و انواع پوشش ها